فهرست داروها

کشور تولید کننده
نام تجاری
نام علمی
ردیف
UKSalbutamolSalbutamol 2.5mg/2.5 ml, 20 1
UKSalbutamolVentolin 2.5mg/2.5 ml, 202
UKDactinomycinCosmegen 0.5 mg/ 3ml3
FranceAmiodaroneCordarone150mg/3ml 6 inj4
HungaryAprotininGordox100.000IU/10ML25 inj5
UKFurosemideFurosemide 40mg x 28 tab6
FranceMethotrexateLedertrexat5mg/2ml x 1 inj7
UKEdrophonium ChlorideEdrophonium Chloride 10mg/ml, 10 Inj8
GermanyThiopentalThiopental Sodiom500mg25 inj9
GermanyThiopentalThiopental Sodiom1mg 25 inj10
UKDimeticoninfacol11
TurkeyPhenytoinEpanutin 100mg x 100cap12
Germany (Turkish pack)TelmisartanMicardis plus80 x 28 tab13
Germany (Turkish pack)DuloxethneCymbalta 60 mg x 28 Cap14
Germany (Turkish pack)DuloxethneCymbalta 30 mg x 28 Cap15
Germany (Turkish pack)ParoxetinePaxil 20mg x 28 tab16
Germany (Turkish pack)TiyoguaninLanvis40mg 25tab17
SwitzerlandMetolazonMetolazon 5mg x 100 tab18
UKSulfasalazineSulfasalazine 500mg 112 Tab19
GermanyPrimidonliskantin Saft 250 m l20
GermanyDaunorobicinDaunoblastin 20 mg21
FranceRifampicinRifadin600mg22
Germany (Turkish pack)DoxorubicinDoxorubicin 10 mg x 1 vial23
ItalyDisopyramideRitmodan100mg x 40 caps24
UKDipyridamolePersantin 5mg/ml x 5 amps25
UKSodium valproatEpilim syrup 300ml26
UKphytomenadioneKonakion 10mg/ml, 10 inj27
UKThiopentalThiopental Sodiom500mg25 inj28
USANEUMEGA 5mg kit iml29
SwitzerlandPapaverinPapaverin40mg/ml x 100 amp30
Japan (Turkish pack)EtoposideLastet 50mg x 20 cap31
ItalyAmiodaroneAmiodarone 150mg/3ml, 10 inj32
GermanyCytarabinAra cell 100mg/5ml x 10 inj33
GreecePhenytoin100mg+Phenobarbital50mgDiphenal x 20 Tab34
Germany (Turkish pack)TelmisartanMicardis80mg28tab35
PortugalDydrogestroneDuphaston 10mg 42 tab36
IndiaCytarabineOncotar 100mg/5ml x 10 vial37
Austria (Turkish pack)Fludarabin MonofosfatFludara 50mg x 5 vial38
Austria (Turkish pack)CytarabineAlexan 100mg/5ml x 10 vial39
ItalyMidodrineGutrone 2.5 mg x 30 tab40
ItalyPralidoximContrathion200mg 1inj41
UKCarboplatinCarboplatin 50mg/5m x 1 vial42
SpainAcetylcysteineFlumil 2g x 10 Vial43
UKHydralazineApresoline20mg/ml 5 amp44
UKPneumovax Vaccine 0.5ml45
UKGlibenglamideGlibenclamide x 100 tab46
UKPyridostigmineMestinon47
CanadaDimethyl SulfoxideRimso-50 50ml x 1 vial48
Portugal (UK)CarboplatinNovoplatinum 150mg/15ml x 1 vial49
Belgium (Turkish package)BrinzolamidAzopt50
Switzerland (Turkish pack)ValgancyclovirValcyte 450 mg x 60 tabs51
Germany (Turkish pack)Telmisartan+HydrochlorothiazideMicardis plus80 28 tab52
UKIcodextrinExtraneal7.5% 2000ml x 553
UKAcetylcysteineFlumil 2g x 10 Vial54
ItalyMeglumine compoundGastrografin 100ml Oral solution55
Netherland (Turkish pack)DydrogestronDuphaston 10 mg 20tab56
TurkeyPhenytoin SodiomEpanutin100cap57
Germany5-Fluorourracile5FU hexal 1000mg x 1 vial58
GermanyPrimidonLiskantin125mg/5ml, 250ml 59
Belgium (Turkish package)AlteplaseActilyse10mg x 1 vial60
(Turkish package)DalteparinFragmin5000iu 0.2ml x 10 Inj61
Germany (Turkish pack)Chlorambucilleukeran 2mg x 25 Tab62
Germany (Turkish pack)MelphalanAlkeran 2mg x 25 Tab63
TurkeyDydrogestronDuphaston 10 mg 20tab64
FrancePralidoximContrathion200mg 10 inj65
FranceSuccimerSuccicaptal 100mg x 15 Cap66
GermanyPotassium citrateKaliumcitrat Powder 1000 g67
SpainLabetalolTrandate(Kern) 5mg/ml 5 inj68
SwitzerlandSulfadiazineSulfadiazine 500mg x 100 tab69
SwitzerlandPapaverinPapaverin 40mg x 100 amp70
SwitzerlandCarboplatinCarboplatin 50mg/5ml x 1 Vial71
UKphytomenadioneKonakion 10 ing72
UKElantan73
France (Turkish package)VigabatrinSabril 500mg x 100 Tab74
ItalyTobramycinNebicina75
ItalyMidodrineGutrone 2.5mg 30 tab76
UKIpratropium250 MCG/MLIpratropium250 MCG/ML 20 pcs77
SpainCitarabinCitarabina-Accord 100mg x 1 Vial78
SwitzerlandFluorourracileFluorourracile250mg x 1 Vial79
SpainCisplatinCisplatino-Accord 10mg x x 1 Vial80
SpainHydralazine HydrochlorideHydrapres 50mg 30 comp81
UKMelphalanAlkeran50mg82
Italy (Turkish pack)Idarubicin HydrochlorideZavedos 10 mg inj x 1 Vial83
FranceSulfate de baryumMicropaque 150ml84
IndiaTiopental500mgTiopenton Sodiom500mg25 inj85
IndiaTiopental1gTiopental Sodiom1mg 25 inj86
SpainAcetylcysteineFlumil Antid 2G 10 Vial 10ML87
UKMethylprednisoloneMethylprednisolone W/SOL inj vial 500 mg x 188
JapanBleomycinBleomycin 15iu Vial (10)89
UKEtomidateHypnomidate 2mg/ml 10 ml Vial(5)90
GermanyIrinotecanIrinotecan 20mg/ml,5ml,inj91
Switzerland (Turkish pack)Ganciclovir sodiumCymevene 500 mg, 1 Vial92
Germany (Turkish pack)IopromideUltravist 300mg/ml 1x50 ml Vial93
Canada (Turkish pack)ValgansklovrValcyte 450 mg 60 tabs94
Germany (Turkish pack)VoriconazolVfend 200 mg 14 tabs95
IndiaHydralazineHydralazine 10mg x 100 tab96
SpainDoxorubicineDoxorubicine 50mg x 1 vial97
GermanyPancuroniumPancuronium inresa 4mg 2 ml amp 10 x 10 pc98
SpainCisplatinCisplatino accordo EFG (10MG 1 Vial 10 ML)99
UKSulfasalazineSulfadiazine 500mg tab (112)100
Greecephenytoin 100 mg + phenobarbitalDiphenal tabs 20 pi101
France (Turkish pack)voriconazolVfend 200 mg 1 VIAL102
SpainMitoxantroneMitoxantrone 10 mg103
UKphytomenadioneKonakion 10mg 10,UK,amp104
ItalyIsopernalinIsopernalina 5F 0.2mg105
SpainEpirubicinaEpirubicina Accord 2 mg/ml sol 1 vial 50 mg/25ml106
FranceNystatinMycostatin 24ml 100,000 IU 107
UK (Turkish pack)ImiquimodAldra 5% cream 12 sachet108
Switzerland5-Fluorourracile5-Fluorourracile 250mg x 1 Vial109
UKColistinColomycin 1,000,000iu x 10 Injection 110
لیست داروهای جدید وارداتی شرکت سینا آرات گستر